1 batalion czołgów w Żurawicy
rekonwersja

REKONWERSJA

 

Środki finansowe dla żołnierzy zawodowych w służbie czynnej

 

Rekonwersja - to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.

 

Osoby uprawnione do pomocy finansowej:

1. Żołnierz zawodowy (za zgodą dowódcy jednostki wojskowej) 
      • na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej
2. Były żołnierz zawodowy
       • do 2 lat po zwolnieniu ze służby  

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego:

Żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom pokrywa się koszty szkolenia w wysokości:
     • 100% limitu tj.: 2 175 zł - po 4 latach służby zawodowej;
     • 200% limitu tj.: 4 350 zł - po 9 latach służby wojskowej;
     • 300% limitu tj.: 6 525 zł - po 15 latach służby wojskowej.

Zakres finansowej pomocy rekonwersyjnej:

W ramach finansowej pomocy rekonwersyjnej mogą być pokryte koszty:
     • Przekwalifikowania zawodowego /szkolenia;
     • Przejazdów z miejsca zamieszkania do /ośrodka szkolenia/ lub miejsca odbywania praktyki /warunek: 
       odległość - ponad 50 km od miejsca zamieszkania;
     • Zakwaterowania w okresie szkolenia lub praktyki /warunek – odległość ponad 50 km/

Limity pomocy finansowej:
     • Limit na przekwalifikowanie zawodowe /szkolenie, 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1.01 roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy; /w chwili obecnej: 2900 zł x 75% = 2175,00 zł.
     • Przejazdy: do równowartości 20 przejazdów /tam i z powrotem/ drugą klasą pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne i miejsca do leżenia.
      • Noclegi: równowartość 30 noclegów - każdy do wysokości 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach /limit finansowy na1 nocleg = wartość diety x 150% x 300%, tj. 30 zł x 150% x 300% = 135 zł.

 

 Uwaga:

 Środki finansowe przeznaczone na przejazdy i noclegi nie wchodzą w limit przekwalifikowania

  

  
Szczegółowych informacji udziela:

POMOCNIK DOWÓDCY 1 BATALIONU CZOŁGÓW DO SPRAW REKONWERSJI

 

Więcej:   http://www.wojsko-polskie.pl/pl/rekonwersja

Wzory wniosków

  1. Wniosek- praktyka zawodowa
  2. Wniosek - przekwalifikowanie zawodowe
  3. Zezwolenie dowódcy jw na praktyke zawodową
  4. Zezwolenie dowódcy jw na przekwalifikowanie

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych